top of page

Persondata

Persondatapolitik

Ejerforeningen har udarbejdet en standardformulering til oplysningspligten for medlemmerne, der ligger på foreningens hjemmeside www.vaugrenier.dk/persondata.

Ordlyd af denne:

Ejerforeningen Vacances Vaugrenier, er etableret på følgende adresse:

Hannerum Hovedgade 134F

7400 Herning

 

1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Vi kan kontaktes på telefon nummer +45 7026 8055 samt på e-mail adresse: admmail@vaugrenier.dk.

Foreningens CVR. nr. er 1742 8683.

 

2. Indhentning af personoplysninger

Vi indhenter og behandler kun persondata på følgende måder: 1) Ved brugerens egen indtastning på vores hjemmeside. 2) Ved indgåelse af kontrakt på enten leje eller køb af timeshare uge. 3) Ved modtagelse af e-mails.

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som forening, der følger af love og dertil hørende regler.

 

Vi indhenter også personoplysninger om medlemmer af foreningens bestyrelse, fordi det kræver lovgivningen, og vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til den kontrakt, som vi har med disse.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som fx navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

 

5. Modtagere eller kategori af modtagere

Som udgangspunkt er det alene foreningen, der anvender personoplysningerne. Vi videregiver også oplysninger til offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom. 

 

Foreningen bruger dog også eksterne leverandører i forhold til fx elektroniske behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som foreningen har indgået med leverandøren.

 

Ved udlejning er der fastsat særlige regler, idet både lejer og udlejer udveksler oplysninger via it-systemet. Oplysninger der videregives ved udlejning er:

  • Navn, adresse, postnr., by, land, telefonnummer, e-mail.

  • Bankoplysninger og/eller PayPal betalingsmulighed. Alle oplysninger, som du selv har videregivet og accepteret videregives.

Oplysningerne anvendes alene til håndtering af lejeaftalen og videregives ikke til andre.

 

6. Opbevaring af personoplysninger

Foreningen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som forening.

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

8. Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har du som registreret en række rettigheder i forhold til foreningens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

 

Foreningen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine ersonoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinelt læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

https://www.datatilsynet.dk/borger/mine-rettigheder/indsigt/

bottom of page